USŁUGI
Projekty UnijneProjekt Badawczo-Rozwojowy z dofinasowaniem UE:

Informacje o projekcie:

Firma Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski realizuje w ramach prowadzonych prac badawczo - rozwojowych projekt pn. „Bezprzewodowy multisystemowy system transmisji danych i wideo o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla zaawansowanych rozwiązań Bezzałogowych Statków Latających (BSL)”. Projekt realizowany jest w ramach działania 1.2 "Badania i innowacje w przedsiębiorstwach"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego projektu tworzony jest nowatorski system umożliwiający zachowanie łączności z dronem nie tylko w zasięgu jego widzialności (LOS), ale także poza zasięgiem widzialności (NLOS) bez względu na odległość z wykorzystaniem sieci transmisji danych telefonii komórkowej.
Zapytania ofertowe:

W imieniu Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski zapraszam do składania ofert w prowadzonych przez nas postępowaniach zakupowych w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.1. Zapytanie ofertowe w postępowaniu nr 1/2019 na wynajem elektronicznej laboratoryjnej aparatury pomiarowej (oscyloskop, analizator stanów logicznych, analizator widma)

Termin składania ofert: do dnia 01-10-2019

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 23271

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami można składać:
2. Poczta lub osobiście na adres:
a. Radio-Telecom Andrzej de Junosza Załuski 31-564 Kraków ul. Widok 6
b. lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres andrzej.zaluski@radiotel.com.pl
3. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

andrzej.zaluski@radiotel.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej de Junosza Załuski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601822479

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem laboratoryjnej elektronicznej aparatury pomiarowej (oscyloskop, analizator stanów logicznych, analizatora widma) służącej do prowadzenia badań, analiz i testów parametrów badanych prototypów przez czas prowadzenia prac B+R w ramach projektu badawczo-rozwojowego. Zamawiający przeznacza maksymalnie kwotę netto 120 000 PLN, t.j. 147 600 PLN brutto (z VAT23%) na wynajem przedmiotu zamówienia za cały okres wynajmu (15 miesięcy). Ostateczna wartość zamówienia zgodna z ofertą wyłonionego w wyniku postępowania Wykonawcy będzie płatna w ratach miesięcznych na podstawie comiesięcznie wystawianych faktur VAT. Suma rat miesięcznych równa będzie wartości kwoty oferty przyjętej w postępowaniu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Celem postępowania jest wynajem laboratoryjnej elektronicznej aparatury pomiarowej służacej do prowadzenia badań, analiz i testów parametrów badanych prototypów przez czas prowadzenia prac B+R w ramach projektu planowanego do realizacji na terenie województwa małopolskiego, pt. „Bezprzewodowy multisystemowy system transmisji danych i wideo o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla zaawansowanych rozwiązań Bezzałogowych Statków Latajacych (BSL)”.
2. Projekt jest rekomendowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”.
3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określona w Wytycznych Ministra Rozwoju obowiazujących od dnia 23 sierpnia 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej: „Wytycznymi Ministra Rozwoju”.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, jak też Wytyczne Ministra Rozwoju z dnia 23 sierpnia 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przenośne urządzenie łączące funkcje oscyloskopu, analizatora logicznego i analizatora widma w konfiguracji:
a. funkcjonalność oscyloskopu: typ MSO (Mixed Signal Oscilloscope), nie mniej niż 4-kanały, szerokość pasma przenoszenia nie niższa niż 200 MHz, Częstotliwość próbkowania nie niższa niż 2.5 GSPS, pomiary co najmniej napięcia, czasu/okresu/częstotliwości, rozdzielczość przetwornika ADC nie niższa niż 12bit, funkcjonalność generatora arbitralnego do co najmniej 40 MHz (sinus).
b. funkcjonalność analizatora stanów logicznych: nie mniej niż 8 kanałów, długość rekordu nie mniejsza niż 20M łącznie dla wszystkich kanałów, rozdzielczość czasowa nie niższa niż 70 ps.
c. funkcjonalność analizatora widma: wejście 50 om, maksymalne napięcie wejściowe RF nie niższe niż 30V, zakres częstotliwości pracy co najmniej 1 MHz do 6 GHz, średni poziom szumów (DANL) bez używania przedwzmacniacza nie wyższy niż -120 dbm w całym zakresie częstotliwości, szerokość pasma akwizycji sygnału (acquisition bandwidth) w czasie rzeczywistym - co najmniej 40 MHz, przetwornik sygnału A/D nie gorszy niż 14bit, generator śledzący (tracking generator) pracujący w zakresie nie mniejszym niż 10MHz do 6 GHz, możliwości analizy emisji standardu 802.11 b/g/n w trybie SISO (moc sygnału, częstotliwość środkowa, kształt spektrum sygnału, zajmowane pasmo, emisje niepożądane, konstelacja), możliwość analizy emisji nadajnika LTE w trybie FDD i TDD (Cell Id, moc sygnału, kształt spektrum sygnału, zajmowane pasmo, emisje niepożądane, konstelacja) oraz możliwość analizy torów antenowych (tłumienie w fiderze, VSWR, odległość do uszkodzenia, moc odbita).
- dopuszcza się oferty na urządzenie samodzielne z wyświetlaczem LCD kolorowym o rozdzielczości co najmniej XGA, lub urządzenie bez wyświetlacza współpracujace z zewnętrznym komputerem poprzez złacze USB i wyposażone w oprogramowanie do sterowania i prezentacji w postaci aplikacji komputerowej pracującej pod kontrolą systemu MS Windows w wersji 7, 8.1, 10 lub systemu Linux.

lub alternatywnie w ramach jednego zamówienia oddzielne urządzenia:

2. przenośny analizator widma o parametrach jak wyżej w pkt.1.c.
- dopuszcza się oferty na urządzenie samodzielne z wyświetlaczem LCD kolorowym o rozdzielczości nie gorszej niż XGA, lub urządzenie bez wyświetlacza współpracujące z zewnętrznym komputerem poprzez złącze USB i wyposażone w oprogramowanie do sterowania i prezentacji w postaci aplikacji komputerowej pracującej pod kontrolą systemu MS Windows w wersji 7,8.1 i 10 lub systemu Linux.


3. przenośny oscyloskop typ MSO (Mixed Signal Oscilloscope) z wyświetlaczem LCD kolorowym o rozdzielczości co najmniej XGA, nie mniej niż 4-kanały, szerokość pasma przenoszenia nie niższa niż 200 MHz, Częstotliwość próbkowania nie niższa niż 5 GSPS, pomiary co najmniej napięcia, czasu/okresu/częstotliwości, rozdzielczość przetwornika ADC nie niższa niż 12bit, z funkcjonalnością generatora arbitralnego do częstotliwości co najmniej 40 MHz (sinus)oraz funkcjonalnością analizatora stanów logicznych o ilości kanałów nie mniejszej niż 8, długością rekordu nie mniejszej niż 20M łącznie dla wszystkich kanałów oraz rozdzielczością czasową nie niższą niż 70 ps.


Kod CPV: 38500000-0

Nazwa kodu CPV: Aparatura kontrolna i badawcza

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać realizowane (okres wynajmu) od października 2019 roku do końca grudnia 2020 r. roku (15 miesięcy). Dokładne terminy zostaną określone w umowie z wybranym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od dnia terminu składania ofert.
2. Zamawiąjacy zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Oferentów wraz z wyjaśnieniami będa publikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Stają się one integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi o ile taki zostanie wyznaczony.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację zamówienia bez podania przyczyny lub w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, z innych przyczyn stało się niecelowe lub bez podania przyczyny.
4. Zamawiajacy unieważni postępowanie w szczególności gdy:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiąjacy zdecyduje zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;
d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
5. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
6. Oferowane w postępowaniu urządzenia pochodzić mają jedynie z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych obejmujących Polskę i posiadać autoryzowane przez producentów serwisy oferowanych urządzeń.
7. Niedotrzymanie gwarantowanego w ofercie terminu zakończenia usługi naprawy/wymiany serwisowej skutkować może naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości podwójnej kwoty ceny wynajmu przypadającej na każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu.
8. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania firmy.
9. Kupujący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Kupujący zastrzega sobie prawo do wykupienia przedmiotu wynajmu w dowolnym momencie za kwotę w wysokości pozostałej do zapłaty należności.
11. Płatność miesięcznych rat za wynajem przedmiotu zamówienia fakturowana będzie "z dołu" i objęta będzie 30 dniowym terminem płatności na wskazany przez Wykonawcę w umowie nr konta bankowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) Wystąpienia okoliczności zależnych od Zamawiającego wpływających negatywnie na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy;
c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego;
d) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian;
e) Konieczności wprowadzenia zmian w zakresie okresu realizacji Projektu i poszczególnych etapów Projektu wynikajacych z okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom wyłącznie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:
a) zmiany w obowiązujacych przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;
c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Warunki zmian:
1. Forma zmian - aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wraz z zakresem i szczegółowym opisem przedmiotu oferty oraz specyfikacja oferowanego urządzenia potwierdzająca zgodność lub równoważność oferowanego urządzenia/oferowanych urzadzeń w zakresie parametrów i funkcjonalności z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu ofertowym (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).
4. Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy).
5. Dokument rejestrowy oferenta,

Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniajacych, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena odnosząca się do przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w systemie punktowym z wagami w oparciu o następujace kryterium punktowane:
a) Kryterium łączna cena wynajmu przedmiotu zamówienia dla okresu wynajmu 15 miesięcy (KC) – waga 95%
Oferent określa cenę brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia (łączna cena brutto wynajmu przedmiotu zamówienia przez cały okres wynajmu) opisanego w Zapytaniu Ofertowym i jego Załącznikach. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów rzeczowych), obejmującą należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cena brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Liczba punktów w kryterium „cena brutto przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
a. (cena brutto najtańszej spośród złożonych ofert / cena brutto rozpatrywanej oferty) x 100 x 95% (waga kryterium) = liczba punktów oferty rozpatrywanej (KC)

b) Kryterium „Usługa serwisu” (KS) – waga 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 5 punktów. Czas wykonania serwisu należy podawać w godzinach.
Liczba punktów w kryterium „usługa serwisu” będzie przyznawana w sposób:

• 5 pkt – usługa serwisu w ciagu 24h od zgłoszenia usterki,
• 4 pkt – usługa serwisu w ciagu 48h od zgłoszenia usterki,
• 2 pkt – usługa serwisu w ciagu 72h od zgłoszenia usterki,
• 1 pkt – usługa serwisu w ciagu 96h od zgłoszenia usterki,
• 0 pkt – usługa serwisu w ciagu ponad 96h od zgłoszenia usterki.

Jako wykonaną prawidłowo usługę serwisu przyjmuje się przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności lub wymianę niesprawnego urządzenia na zamienne sprawne urządzenie o parametrach nie gorszych niż zamieszczone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wszystkie koszty związane z serwisowaniem przedmiotu zamówienia w okresie wynajmu ponosi oferent.

2. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100. Ostateczna punktacja danej oferty będzie stanowić sumę punktów uzyskanych przez daną ofertę we wskazanym kryterium. Wartość uzyskanych punktów ofert określona zostanie wg wzoru:
Wartość punktowa oferty = KC + KS
3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największa liczbę punktów.
5. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty/ofert, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

I. Z udziału w postępowaniu wykluczone sa podmioty powiazane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie zostało określony przez IZ PO
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzajacego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym.

Zamawiający

Nazwa

Andrzej de Junosza Załuski Radio-Telecom

Adres

Widok 6

31-564 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

601822479

NIP

6791893611

Numer naboru

RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Bezprzewodowy multisystemowy system transmisji danych i wideo o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla zaawansowanych rozwiązań Bezzałogowych Statków Latających (BSL)” realizowany w ramach działania 1.2 "Badania i i innowacje w przedsiębiorstwach" wpółfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 oraz środków własnych przedsiębiorcy realizującego projekt.Pełna tresć zapytania ofertowego zamieszczona jest także w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/23271

Data zamieszczenia ogłoszenia: 23.09.2019 r.

 INFORMACJE
Copyright © 2007 [Radio-Telecom]. All rights reserved | Design by: Projektowanie stron e-Media Małopolska
Wszystkie wymienione na tych stronach nazwy produktów lub usług objęte ochroną prawną należą do ich właścicieli i są wymienione jedynie ze względów informacyjnych.
We wszelkich sprawach związanych z usługami dostępu do internetu i zawartością niniejszych stron prosimy o kontakt.